Mosty Polskie

Typy budowli

Budowlą jest każdy obiekt budowlany, który nie jest ani budynkiem, ani obiektem małej architektury. Budowla to szerokie pojęcie obejmujące lotniska, drogi, mosty, tunele, zapory, linie kolejowe, zbiorniki, oczyszczalnie ścieków, czy nawet elektrownie wiatrowe. Również są to wolno stojące urządzenia reklamowe, które na stałe połączone są z gruntem, wolno stojące instalacje przemysłowe oraz urządzenia techniczne, przejścia dla pieszych zarówno nadziemne, jak i podziemne, elementy budowlane urządzeń technicznych, fundamenty pod maszyny oraz obronne budowle ziemne. Proces budowlany definiuje prawo budowlane, które reguluje przepisy związane z budową obiektu, jego utrzymaniem oraz rozbiórką. Na proces budowlany składa się kilka elementów, takich jak opracowanie dokumentacji techniczno – budowlanej, uzyskanie pozwoleń na budowy, prowadzenie robót budowlanych, zasady przystąpienia do użytkowania obiektu, jak i utrzymanie oraz rozbiórka obiektu. Osoby zajmujące się budowaniem powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane. W ustawie Prawa Budowlanego odnajdziemy również uczestników procesu budowlanego. Należą do nich przede wszystkim inwestor, inspektor nadzoru budowlanego, projektant oraz kierownik budowy. Inwestor podejmuje działania gospodarcze, których efekty przychodzą z czasem lub też finansuje inwestycję budowlaną, której powstałą nieruchomość następnie nadzoruje. Inwestorem może być osoba fizyczna lub prawna bądź też jednostka organizacyjna. Pozwolenie na budowę natomiast stanowi dokument, który uzyskuje się na drodze decyzji administracyjnej. Pozwala on na rozpoczęcie oraz prowadzenie budowy.

Podobne artykuły

Śluzy wodne
Śluza wodna jest budowlą hydrotechniczną, która powstaje z reguły na rzekach bądź kanałach żeglownych. Spotkać je również można między jeziorami. Ich istnienie wiąże się głównie z umożliwieniem żeglugi. Służą do wyrównania poziomu wód, aby różne jednostki pływające mogły pokonać kolejne odcinki wodne. Ogólnie jest to fragment kanału, który przegrodzony jest komorą wodną. Istnieją pięć typów śluz. Są to: śluzy jednokomorowe pojedyncze, śluzy podwójne, śluzy zwrotnicze, śluzy workowate oraz śluzy bliźniacze. Śluzy jednokomorowe pojedyncze przeznaczone są dla jednej jednostki pływającej. Śluzy podwójne, czyli dwustronne są przeznaczone dla dwóch statków. Z kolei śluzy bliźniacze to dwie identyczne śluzy znajdujące się równolegle do siebie. Śluzy workowate mają zastosowanie w przypadku połączenie dwóch dróg wodnych pod ostrym kątem. Pozwalają one na opuszczenie śluzy na wstecznym biegu. Śluzy zwrotnicze natomiast występują w miejscach, gdzie łączy się więcej niż dwie drogi wodne. Komorę śluzową zamykają wrota jednoskrzydłowe lub dwuskrzydłowe. Są one ruchome. Czasem zdarzają się wrota...

Śluzy i inne obiekty inżynierii wodnej
Śluzy wodne zostały wynalezione już w X wieku w Chinach. Twórcą wynalazku był Qiao Weiyue. Rozpowszechnienie tej budowli stało się przyczyną szybkiego rozwoju transportu wodnego. Pierwsza śluza w Europie pojawiła się dopiero w XIV wieku. Na wodach morskich istnieją śluzy pływowe. Znajdują się one w portach morskich, które zastosowanie mają zazwyczaj podczas przypływu. Ich zadaniem jest utrzymanie stałego poziomu wód w porcie. W śródlądowym transporcie wodnym zastosowanie mają również śluzy windowe. Istnieją ich trzy rodzaje: pływakowe, tłokowe oraz obrotowe. Śluza obrotowa jest nowatorskim rozwiązanie, które w szybki sposób wyrównuje poziom wód. Przepust to z kolei element korpusu drogowego lub nasypu budowlanego, którego konstrukcja posiada zamknięty kształt przekroju poprzecznego. Ponadto przepust musi posiadać następujące wymiary minimalne: średnica o co najmniej 0,6 metra długości w przypadku przepustów rurowych, światło o co najmniej 0,6 metra długości oraz most o rozpiętości do trzech metrów. Przepust służy głównie dla wędrówek dzikich zwierząt oraz dla przeprowadzenia...

Mosty i ich konstrukcja
Najbardziej znaną wszystkim budowlą wodną jest oczywiście most. Jest to konstrukcja, za pomocą której można w łatwy sposób pokonać rzekę, jezioro, czy zatokę. Istnieje wiele rodzajów mostów. Ze względu na rodzaj drogi, jaka znajduje się na moście wyróżnia się następujące obiekty: mosty drogowe, mosty kolejowe, mosty wodne, czyli akwedukty oraz kładki piesze przeznaczone dla ruchu pieszego. Most drogowy oczywiście przeznaczony jest dla komunikacji samochodowej, most kolejowy – dla pociągów, a wodnym mostem poprowadzony jest kanał wodny. Mosty wykonuje się z różnych materiałów. Stąd też wyróżniany jest inny podział mostów, który dzieli je na: mosty kamienne, mosty drewniane, mosty żelbetonowe oraz mosty stalowe. Możliwość połączenia materiałów konstrukcyjnych daje nam różne sposobności na wykonanie mostu, do którego budowy użyte mogą być różne tworzywa. Głównym elementem konstrukcyjnym mostu są filary. Na nich opierają się przęsła, które przymocowane są do filarów za pomocą łożysk. Krańcowe podpory nazywają się przyczółkami. Te, które znajdują się w...

Mosty podwieszane i wiszące
Ze względu na różne elementy mosty można dzielić na wiele kategorii. Stąd też na przykład pod względem konstrukcji wyróżnia się następujące typy mostów: mosty płytowe, mosty skrzynkowe, mosty sklepione, mosty kratowe, mosty belkowe oraz mosty łukowe. Z kolei ze względu na sposób podparcia przęsła podział mostów przedstawia się następująco: mosty wolnopodparte, mosty wspornikowe, mosty wiszące, mosty wantowe, mosty o stałych bądź ruchomych przęsłach oraz mosty łukowe. Wśród mostów o stałych lub ruchomych przęsłach wyróżnia się natomiast mosty zwodzone, mosty przetaczane, mosty obrotowe oraz mosty uchylne. Most podwieszany, czyli most wantowy posiada zwieszoną płytę przęsła na cięgnach, które są mocowane na wieżach. W mostach takich właśnie obciążenia części jezdnej są przenoszone na pylony poprzez stalowe wanty. Istnieją trzy typy systemów mostów wantowych. Są to: system wiązkowy, system harfowy oraz system półkowy. Istnieje wiele takich mostów zarówno w naszym kraju, jak i na świecie. Wśród najbardziej znanych światowych mostów wantowych wymienić należy:...